Huisregels en Algemene voorwaarden

"Huisregels" ORO's Hondenwereld Trainingen:

  • Uw hond dient meeverzekerd te zijn op uw WA-verzekering;
  • Bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren afmelden via WhatsApp of Email;
  • Probeer tijdens de trainingen 100% met uw hond bezig te zijn. Geniet van jullie moment samen;
  • Zet daarom uw telefoon op stil tijdens de trainingen;
  • Bij ORO's Hondenwereld Trainingen bent u niet welkom met slipketting, prikband, jachtlijnen zonder stop en andere correctiemiddelen waarmee een pijnprikkel wordt toegediend!

Algemene voorwaarden:

bij inschrijving voor een cursus gaat cursist akkoord met de Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 De hondenschool: ORO’s Hondenwereld Training

1.2 Cursist: Hondenbezitter/eigenaar/begeleider van de hond(en) die overeenkomst voor training is aangegaan

1.3 Opdracht: Het lesgeven aan cursist met hond(en) door de hondenschool

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de cursist en de hondenschool.

2.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel gevestigd te Rotterdam onder nummer: 55778402.

2.3 Op alle overeenkomsten alsmede de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2.4 Op alle opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de Algemene Voorwaarden, in welke vorm dan ook, is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel de cursist als De                  hondenschool.

2.5 De hondenschool behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en/of de prijslijst te veranderen. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden op de website van de hondenschool. De cursist kan bij gewijzigde Algemene Voorwaarden en/of prijslijst geen aanspraak meer maken op eerdere uitgaven.

 

Artikel 3 – Gezondheid

3.1 Uw hond(en) dient/dienen aantoonbaar geënt of getitert te zijn. Tevens dient/dienen uw hond(en) vrij te zijn van luizen, teken, vlooien, oormijt  en wormen. Vraag uw dierenarts naar de juiste behandeling hiervoor.

3.2 De cursist dient de hondenschool zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele ziekte(n) van de hond(en). Eventueel bekend zijnde ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de cursist aan de hondenschool kenbaar zijn gemaakt.

 

Artikel 4 – Rechten en plichten de cursist

4.1 De cursist is verplicht alle formulieren volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen. De cursist dient de hondenschool volledig op de hoogte te brengen van gezondheid, aard, bijzonderheden enz. met betrekking tot de hond(en).

4.2 Na het invullen van het inschrijfformulier en/of opgeven voor een vervolgcursus is de cursist definitief ingeschreven en wordt door de hondenschool een plaatsje voor deze cursist gereserveerd. Cursist is hiermee de verplichting aangegaan het volledige cursusgeld te voldoen.

4.3 De cursist is aansprakelijk jegens de hondenschool voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden of achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond(en) waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.4 De cursist verplicht zich ervoor te zorgen aanwezig te zijn op de afgesproken dag(en) en tijd(en) voor de training.

4.5 Uw hond(en) dient/dienen opgenomen te zijn in uw eigen WA verzekering.

4.6  Bij verhindering voor een privé training dient de cursist zich minstens 1 dag (24 uur) voor de afgesproken les af te melden. Afmeldingen die niet 24 uur van te voren zijn doorgegeven, worden volgens normaal tarief aan u doorbelast en kunnen niet worden ingehaald. Uitgezonderd gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte van de betreffende hond, sterfte familielid eigenaar in de eerste graad, rampen en calamiteiten.

4.8 De cursist is verplicht een aangeschafte strippenkaart voor privé training binnen de daarvoor gestelde termijn van 4 maanden op te maken, anders verloopt de geldigheid van de strippenkaart. Het bedrag van de ongebruikte strippen wordt niet gerestitueerd.

4.9 De hondenschool geeft het advies de hond minimaal 2 uur voor de training niet meer te laten eten om zo de mogelijkheid tot een maagkanteling te verkleinen.

4.10 De cursist dient rekening te houden met andere mensen/honden die tijdens een training voorbij komen.

 

Artikel 5 – Rechten en Plichten de hondenschool

5.1 De hondenschool heeft te allen tijde het recht om trainingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van ziekte, slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw, ijzel, extreme regenval, harde wind, bij extreem warme temperaturen etc. De les schuift dan door naar de volgende keer.

5.2 De hondenschool heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een overeenkomst. In dit geval zal het resterende cursusgeld worden teruggestort.

5.3 De hondenschool behoudt zich het recht voor de dienst op non-actief te zetten tijdens vakantie of snipperdagen. Dit wordt tijdig op de website van de hondenschool aangegeven. 

5.4 De hondenschool zal er alles aan doen om u en uw hond zo goed mogelijk te begeleiden.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheidsstelling

6.1 De cursist is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door de hondenschool en/of derden veroorzaakt door de hond(en) van de cursist. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de cursist verhaald. Als er meerdere honden bij betrokken zijn en niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de cursisten van de betrokken hond(en) gedeeld.

 

Artikel 7 – Schade en verzekeringen

7.1 De cursist is verplicht om een WA verzekering te hebben afgesloten waarbij de hond(en) van de cursist volwaardig meeverzekerd zijn. Ook voor elke tweede, derde etc. hond(en).  

7.2 De cursist is volgens de Nederlandse Wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar hond(en) toebrengt/toebrengen aan derden of aan eigendommen – waaronder andere honden van derden.

 

Artikel 8 – Betalingen

8.1 Jaarlijks kunnen de prijzen door middel van een prijsindex aangepast worden aan de marktomstandigheden.

8.2 Alle prijzen staan vermeld op de website van de hondenschool.

8.3 Het door de cursist te betalen bedrag dient uiterlijk 2 dagen voor ingang van de opdracht te zijn bijgeschreven op NL61 INGB  0006 5054 88 tnv O.R. Oosterhoff  (BIC) INGBNL2A  (voor buitenland) of anders contant te worden voldaan bij de eerste les.

8.4 De cursist is na inschrijving voor een volledige cursus verplicht het gehele cursusgeld te betalen.

8.5 Bij vroegtijdige beëindiging vanuit de cursist zal geen restitutie plaatsvinden van het cursusgeld.

8.6 Bij vroegtijdige beëindiging vanuit de hondenschool zal het resterende cursusgeld worden gerestitueerd. 

8.7 De cursist ontvangt een betaalverzoek per email van de hondenschool.

 

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht

9.1 In gevallen van geschillen tussen de hondenschool en de cursist is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de hondenschool is gevestigd. Dit, tenzij de cursist binnen een maand nadat de hondenschool schriftelijk aan de cursist heeft meegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

9.2 Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

 

Artikel 10 – Marketing

10.1 De cursist gaat akkoord met het gebruik van door de hondenschool genomen foto/videomateriaal van de hond voor eigen marketingdoeleinden. Eventuele foto’s van de cursist zullen niet zonder uw toestemming worden gebruikt.